Home Wie ben ik Werkwijze Contact Links Fotografie

Therapie en werkwijze

Regressie- en reïncarnatietherapie en coaching
Het uitgangspunt van de therapie is dat elke klacht een oorzaak heeft en dat deze oorzaak meestal is te vinden in de (vaak onbewuste) onverwerkte ervaringen in het leven. Deze ervaringen kunnen zijn ontstaan in de jeugd, maar ook bij de geboorte of zwangerschap. De problemen kunnen zelfs in een vorig leven ontstaan zijn. Regressietherapie heeft een logische benadering, is de meest modernste vorm van psychotherapie en doet een beroep op het zelfhelend vermogen van de mens. Zonder hypnose kun je vrij snel contact maken met jouw onderbewuste om inzicht te krijgen in de meest diepliggende problemen die klachten veroorzaken en deze zodoende op te lossen en te verwerken.

Heb je het gevoel dat je de regie over je leven kwijt bent, en wil je deze weer terug? Ik kan je ook via coaching (en mogelijk in combinatie met therapie) weer grip op jouw leven laten krijgen.

Mijn werkwijze
Mijn werkwijze is dat we eerst een beginnen met een intakegesprek, om zodoende je klacht in beeld te brengen. In een aantal vervolgsessies (van typisch 2 tot 2,5 uur per sessie) gaan we met jouw klacht aan het werk om deze op te lossen via herbeleving zodat de herhalende patronen gestopt kunnen worden. Ook pas ik andere methodes toe, zoals werken via energetisch tekenen of opstellingen. Wat ik doe is jou begeleiden met jouw proces. Zodat je andere keuzes in jouw leven kan maken voor je jezelf. Er zijn cliënten die na enkele sessies al (grotendeels) hun probleem hebben opgelost, anderen zullen meer sessies nodig hebben. Ieder volgt daarbij zijn eigen tempo.

Wil je meer informatie? Het mogelijk om een gratis kennismakingsgesprek aan te vragen. Ik kan dan de vragen beantwoorden die je hebt, zoals over regressie- en reïncarnatietherapie.

Ik werk graag samen met andere behandelaars, artsen en therapeuten, en blijf ik mezelf ook steeds verder ontwikkelen. Je hebt voor deze vorm van therapie alleen toestemming van jezelf nodig, behalve als je jonger bent dan 16 jaar. Ik ben aangesloten bij de NVRT (Nederlandse Vereniging voor Reïncarnatie Therapeuten). Deze vereniging heeft een beroepscode, tuchtrecht en een beroepsprofiel die zowel de therapeuten maar ook de cliënten bescherming bieden. De praktijkruimte is zoveel mogelijk geluiddicht gemaakt om privacy te waarborgen.

Werken met jongeren en kinderen

Ik werk ook met jongeren en kinderen vanaf 4 jaar. Ik werk dan onder andere via tekenen en schilderen. Kinderen vanaf 12 jaar moeten zelf toestemming geven voor de therapie, verder is altijd toestemming van de ouders nodig voor kinderen tot 16 jaar. Een afspraak met kinderen is korter dan bij volwassenen, één tot maximaal anderhalf uur.

Kosten
De kosten voor een sessie van 2 tot 2,5 uur zijn in totaal 90 euro. Voor kinderen geldt een tarief van 60 euro per afspraak (maximaal 1,5 uur). Een gereduceerd tarief is bespreekbaar voor mensen met een smalle beurs. Je hoeft bij mij geen btw te betalen.

Contact
Neem contact op voor meer informatie, of voor een gratis kennismakingsgesprek van een half uur! Dit kan telefonisch of in de praktijkruimte zelf. 

jolandahoogendoorn@protonmail.com
tel: 06 2471 3334

KVK-nummer: 343 10 444, Zaanstad
Beroepslid – NVRT: L1372   Privacyverklaring

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) regelt de privacy-rechten van personen van wie persoonsgegevens worden verwerkt. Op basis van de AVG is deze privacyverklaring opgesteld.

Gebruik van persoonsgegevens
Ik, Jolanda Hoogendoorn, therapeut en praktijkhouder van Jolanda Hoogendoorn Regressie en Reïncarnatie Therapie, verwerk persoonsgegevens van de cliënt. Dit is nodig voor
een goede uitvoering van het therapietraject. Onder het verwerken van persoonsgegevens vallen alle handelingen die ik met deze gegevens ten behoeve van het traject uitvoer, zoals bijvoorbeeld het vastleggen van de persoonsgegevens in het cliëntdossier en het uitwisselen van gegevens met de cliënt en eventuele derden met toestemming van de cliënt.  

Persoonsgegevens
Ik verwerk uitsluitend persoonsgegevens van de cliënt die strikt noodzakelijk zijn voor een goede uitvoering van het therapietraject, zoals overeengekomen in de met de cliënt afgesloten begeleidingsovereenkomst. Het gaat daarbij om persoonsgegevens zoals naam, adres, geboortedatum en geslacht. Het kan ook gaan om bijzondere persoonsgegevens, zoals gezondheidsgegevens, als die voor het traject van belang zijn. Met de ondertekening van de behandel/begeleidingsovereenkomst gaat de cliënt akkoord met de verwerking van zijn/haar (bijzondere) persoonsgegevens door de therapeut ten behoeve van het traject.

Doeleinden
Ik verwerk de persoonsgegevens met het doel het traject conform de behandel/ begeleidingsovereenkomst uit te voeren. Specifiek gaat het onder meer om de volgende doeleinden:

Als ik persoonsgegevens voor intercollegiale toetsing en/of supervisie wil gebruiken, vraag ik hiertoe vooraf aan de cliënt toestemming.

Bewaartermijnen
Ik zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Betreft het een therapietraject dan blijven de gegevens in het cliëntdossier, conform de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst, 15 jaar bewaard.

Beveiliging
Ik heb als enige toegang tot de persoonsgegevens zoals vastgelegd in het cliëntdossier. Ik heb passende beveiligingsmaatregelen getroffen om onbevoegde toegang en verlies van deze gegevens tegen te gaan.

Delen met anderen
In het kader van een optimale behandeling/begeleiding van de cliënt kan ik de persoonsgegevens van de cliënt aan derden verstrekken. Zo kan ik besluiten om met de bedrijfsarts, huisarts of andere behandelaars/begeleiders van de cliënt contact op te nemen, indien ik dit voor het traject noodzakelijk acht. Ik hiertoe vooraf aan de cliënt toestemming, een en ander zoals vastgelegd in de behandelovereenkomst. In het kader van de algemene bedrijfsvoering maak ik gebruik van diensten van derden, zoals een administratiekantoor. Deze derden mogen de persoonsgegevens uitsluitend verwerken voor de aangeboden diensten, zoals facturering, een en ander conform de wet waarbinnen deze organisaties opereren.

Recht op inzage
De cliënt heeft het recht om zijn/haar persoonsgegevens, waaronder het cliëntdossier, in te zien. Daartoe dient de cliënt een verzoek in bij mij. Na ontvangst van het verzoek ontvangt de cliënt zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, zijn/haar persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kan de cliënt verzoeken de gegevens aan te passen, aan te vullen, of te verwijderen.

Klachtenprocedure
De cliënt wordt verzocht eventuele klachten over de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens direct met mij te bespreken.
Leidt dit niet tot een bevredigende oplossing, dan kan de cliënt zijn/haar klacht aan de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens voorleggen (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl).