Home Wie ben ik Werkwijze Contact Links Sjamanisme

Therapie en werkwijze

Therapievorm
Het uitgangspunt van de therapie is dat elke klacht een oorzaak heeft en dat deze oorzaak meestal is te vinden in de (vaak onbewuste) onverwerkte ervaringen in het leven. Deze ervaringen kunnen zijn ontstaan in de jeugd, maar ook bij de geboorte of zwangerschap. De problemen kunnen zelfs in een vorig leven ontstaan zijn. Regressietherapie heeft een logische benadering, is de meest modernste vorm van psychotherapie en doet een beroep op het zelfhelend vermogen van de mens. Zonder hypnose kun je vrij snel contact maken met jouw onderbewuste om inzicht te krijgen in de meest diepliggende problemen die klachten veroorzaken en deze zodoende op te lossen en te verwerken.

Mijn werkwijze
Mijn therapiewerkwijze begint met een intakegesprek, waarin we jouw klachten in kaart brengen. Vervolgens gaan we gedurende een aantal sessies (gemiddeld 1,5 tot 2 uur per sessie) aan de slag om de onderliggende oorzaken te achterhalen die hebben geleid tot de huidige gemoedstoestand, met als doel jouw regie over het leven te herstellen. Hierbij streven we ernaar om herhalende patronen te doorbreken en richten we ons op het verkennen van jouw potentieel en innerlijke kracht. Daarbij  kan ik ook gebruik maken van aanvullende methoden, zoals energetisch tekenen en opstellingen, om het therapeutische proces te ondersteunen.

Mijn rol als therapeut is om jou tijdens dit proces te begeleiden, zodat je in staat bent bewuste keuzes te maken die jouw leven positief beïnvloeden. Ik kan je helpen bij het verkrijgen van inzicht in jezelf, het verwerken van ervaringen uit het verleden, en bij het ontdekken van nieuwe perspectieven. Ik hecht eraan om een veilige en ondersteunende omgeving te bieden, waarin je je vrij voelt om je emoties te uiten en je persoonlijke groei te bevorderen.

Individueel Tempo
Elke persoon volgt zijn of haar eigen tempo in het therapeutische proces. Sommige cliënten ervaren al na enkele sessies aanzienlijke verbeteringen of een oplossing van hun problemen. Anderen hebben wellicht meer tijd en sessies nodig om duurzame verandering te bewerkstelligen. Ik respecteer jouw individuele behoeften en pas mijn begeleiding aan om aan te sluiten bij jouw specifieke situatie en tempo.

Verbetering en resultaten
De therapie heeft als doel om positieve veranderingen teweeg te brengen en jou te ondersteunen bij het bereiken van een betere levenskwaliteit. Door het proces van zelfontdekking en persoonlijke groei kun je na afloop van de therapie blijvende resultaten ervaren. Mijn aanpak heeft reeds vele cliënten geholpen om aanzienlijke verbeteringen te realiseren in hun welzijn en om veerkrachtiger in het leven te staan.

Professionaliteit
Ik ben aangesloten bij de NVRT (Nederlandse Vereniging voor Reïncarnatie Therapeuten), waardoor ik gebonden ben aan een beroepscode en tuchtrecht, wat zowel therapeuten als cliënten bescherming biedt. De praktijkruimte is zorgvuldig geluiddicht gemaakt om jouw privacy te waarborgen.

Kosten
De kosten voor een sessie van 1,5 tot 2 uur zijn in totaal 110 euro in totaal. Voor kinderen geldt een tarief van 60 euro per afspraak.
Een gereduceerd tarief is bespreekbaar voor mensen met een smalle beurs. Je hoeft bij mij geen btw te betalen.

Contact
Neem contact op voor meer informatie, of voor een gratis kennismakingsgesprek! Dit kan telefonisch of in de praktijkruimte zelf.

Adres praktijk
Lagedijk 1-3 (pand de 'Bedrijvige Bij', ruimte A211), Koog aan de Zaan

jolandahoogendoorn@protonmail.com
tel: 06 2471 3334

KVK-nummer: 343 10 444, Zaanstad
Beroepslid – NVRT: L1372   Privacyverklaring

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) regelt de privacy-rechten van personen van wie persoonsgegevens worden verwerkt. Op basis van de AVG is deze privacyverklaring opgesteld.

Gebruik van persoonsgegevens
Ik, Jolanda Hoogendoorn, therapeut en praktijkhouder van Jolanda Hoogendoorn Regressie en Reïncarnatie Therapie, verwerk persoonsgegevens van de cliënt. Dit is nodig voor
een goede uitvoering van het therapietraject. Onder het verwerken van persoonsgegevens vallen alle handelingen die ik met deze gegevens ten behoeve van het traject uitvoer, zoals bijvoorbeeld het vastleggen van de persoonsgegevens in het cliëntdossier en het uitwisselen van gegevens met de cliënt en eventuele derden met toestemming van de cliënt.  

Persoonsgegevens
Ik verwerk uitsluitend persoonsgegevens van de cliënt die strikt noodzakelijk zijn voor een goede uitvoering van het therapietraject, zoals overeengekomen in de met de cliënt afgesloten begeleidingsovereenkomst. Het gaat daarbij om persoonsgegevens zoals naam, adres, geboortedatum en geslacht. Het kan ook gaan om bijzondere persoonsgegevens, zoals gezondheidsgegevens, als die voor het traject van belang zijn. Met de ondertekening van de behandel/begeleidingsovereenkomst gaat de cliënt akkoord met de verwerking van zijn/haar (bijzondere) persoonsgegevens door de therapeut ten behoeve van het traject.

Doeleinden
Ik verwerk de persoonsgegevens met het doel het traject conform de behandel/ begeleidingsovereenkomst uit te voeren. Specifiek gaat het onder meer om de volgende doeleinden:

Als ik persoonsgegevens voor intercollegiale toetsing en/of supervisie wil gebruiken, vraag ik hiertoe vooraf aan de cliënt toestemming.

Bewaartermijnen
Ik zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Betreft het een therapietraject dan blijven de gegevens in het cliëntdossier, conform de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst, 15 jaar bewaard.

Beveiliging
Ik heb als enige toegang tot de persoonsgegevens zoals vastgelegd in het cliëntdossier. Ik heb passende beveiligingsmaatregelen getroffen om onbevoegde toegang en verlies van deze gegevens tegen te gaan.

Delen met anderen
In het kader van een optimale behandeling/begeleiding van de cliënt kan ik de persoonsgegevens van de cliënt aan derden verstrekken. Zo kan ik besluiten om met de bedrijfsarts, huisarts of andere behandelaars/begeleiders van de cliënt contact op te nemen, indien ik dit voor het traject noodzakelijk acht. Ik hiertoe vooraf aan de cliënt toestemming, een en ander zoals vastgelegd in de behandelovereenkomst. In het kader van de algemene bedrijfsvoering maak ik gebruik van diensten van derden, zoals een administratiekantoor. Deze derden mogen de persoonsgegevens uitsluitend verwerken voor de aangeboden diensten, zoals facturering, een en ander conform de wet waarbinnen deze organisaties opereren.

Recht op inzage
De cliënt heeft het recht om zijn/haar persoonsgegevens, waaronder het cliëntdossier, in te zien. Daartoe dient de cliënt een verzoek in bij mij. Na ontvangst van het verzoek ontvangt de cliënt zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, zijn/haar persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kan de cliënt verzoeken de gegevens aan te passen, aan te vullen, of te verwijderen.

Klachtenprocedure
De cliënt wordt verzocht eventuele klachten over de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens direct met mij te bespreken.
Leidt dit niet tot een bevredigende oplossing, dan kan de cliënt zijn/haar klacht aan de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens voorleggen (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl).